Informácia o rozhodnutiach súvisiacich so zlúčením podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Dňa 2. mája 2018 vydala Národná banka Slovenska rozhodnutie č.z.:100-000-103-362 k č. sp.: NBS1-000-023-153, ktorým udelila správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2416/B (ďalej len „Správcovská spoločnosť“) predchádzajúci súhlas na zlúčenie verejného špeciálneho podielového fondu cenných papierov VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „Zanikajúci fond“ alebo „VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV“) do nástupníckeho štandardného fondu VÚB AM REZERVNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „Nástupnícky fond“ alebo „VÚB AM REZERVNÝ FOND“) a schválila štatút Nástupníckeho fondu. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4. mája 2018.

Predstavenstvo Správcovskej spoločnosti dňa 17. mája 2018

  1. stanovilo deň 12. júl 2018 za deň výpočtu výmenného pomeru podielových listov zanikajúceho fondu za podielové listy nástupníckeho fondu a deň účinnosti zlúčenia fondu VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV do fondu VÚB AM REZERVNÝ FOND;
  2. schválilo s účinnosťou k 12. júlu 2018 zlúčenie fondu VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV do fondu VÚB AM REZERVNÝ FOND, a
  3. z dôvodu efektívneho vykonania zlúčenia v záujme podielnikov zlučovaných fondov rozhodlo podľa § 15 č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení o pozastavení vydávania a vyplácania podielových listov fondu VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV od dňa 4.7.2018 (vrátane) do 12.7.2018 (vrátane) a fondu VÚB AM REZERVNÝ FOND od dňa 4.7.2018 (vrátane) do 15.7.2018 (vrátane).

Pre podielnikov Zanikajúceho fondu to znamenám, že ku dňu 12. júl 2018 sa automaticky stanú podielnikmi štandardného fondu VÚB AM REZERVNÝ FOND, ich podielové listy Zanikajúceho fondu budú bezodplatne vymenené za podielové listy Nástupníckeho fondu VÚB AM REZERVNÝ FOND a ich investícia bude po zlúčení zhodnocovaná podľa investičnej stratégie Nástupníckeho fondu. Počet podielov v Zanikajúcom fonde pripadajúcich na jeden podiel v Nástupníckom fonde sa určí na základe výmenného pomeru ku dňu 12. júl 2018. Po zrealizovaní transakcií súvisiacich so zlúčením fondov budú podielnikom Zanikajúceho fondu zaslané príslušné konfirmácie.

Pre podielnikov Nástupníckeho fondu to znamená, že investičná stratégia štandardného fondu VÚB AM REZERVNÝ FOND ostáva nezmenená.

Detailné informácie o zlúčení budú podielnikom oboch fondov zaslané osobitnými listami na ich korešpondenčnú adresu.

Na podielnikov ostatných podielových fondov spravovaných VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. uvedené zlúčenie ani pozastavenie vydávania a vyplácania podielových listov zlučovaných fondov nebude mať vplyv.

V prípade akýchkoľvek nejasností Vám doplňujúce informácie ochotne poskytnú zamestnanci v ktorejkoľvek pobočke Všeobecnej úverovej banky, a. s. alebo na telefónnom čísle 0850 123 000.