INFORMÁCIA O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. v zmysle ust. § 21 a nasl. zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení oznamuje podielnikom, že na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím ODT – 2095/2015-3, zo dňa 23.marca 2015

s účinnosťou k 30. aprílu 2015 zlúči:

VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I., otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej aj ako „CP I.“, resp. „zanikajúci fond")

do

VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej aj ako "KOP", resp. „nástupnícky fond“),

Pre podielnikov CP I. to znamená, že k 30. aprílu 2015 budú všetky ich podielové listy CP I. automaticky bezodplatne vymenené za podielové listy KOP. Celková hodnota podielových listov v nástupníckom fonde bude zodpovedať ku dňu zlúčenia celkovej hodnote podielových listov v zanikajúcom fonde.

Očakávame pozitívny vplyv zlúčenia na podielnikov zanikajúceho i nástupníckeho fondu. Vďaka väčšiemu objemu majetku v nástupníckom fonde po zlúčení, bude možné efektívnejšie investovať jeho zdroje a tým potenciálne dosiahnuť vyššie zhodnotenie. Klienti oboch fondov tak budú profitovať z benefitov tejto investičnej stratégie.

Detailné informácie o zlúčení budú podielnikom oboch fondov zaslané osobitnými listami na ich korešpondenčnú adresu.

Na podielnikov ostatných fondov, spravovaných správcovskou spoločnosťou, zlúčenie podielových fondov nebude mať vplyv.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti v súvislosti s plánovaným zlúčením rozhodlo o:

  • zmene predajného prospektu podielového fondu CP I., s účinnosťou od 28.3.2015

Nové znenie uvedeného dokumentu nájdete tu.

K dispozícii je vám taktiež Správa depozitára k zlučovaniu podielových fondov, ktorú získate kliknutím tu.

V prípade akýchkoľvek nejasností Vám doplňujúce informácie ochotne poskytnú pracovníci v ktorejkoľvek pobočke VÚB, a.s., alebo na telefónnom čísle 0850 123 000.